Workshop: کارگاه اصول تدوین و نگارش پروپوزال

Principles of drafting and writing a proposal

کارگاه اصول تدوین و نگارش پروپوزال روز شنبه، 15 مهر، 1402 توسط موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در شهر کرمانشاه استان کرمانشاه برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Education

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه
درج در سایت: 13 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 178 بار