Senior Defense: طراحی خانه های کوچک با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی

طراحی خانه های کوچک با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی روز سه شنبه، 16 آبان، 1402 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Architecture

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 15 آبان 1402 - تعداد مشاهده 82 بار