مقالات Iranian Rehabilitation Journal، دوره 18، شماره 1