مقالات Iranian Rehabilitation Journal، دوره 17، شماره 2