مقالات International Journal of Industrial Mathematics، دوره 7، شماره 1