مقالات International Journal of Industrial Mathematics، دوره 13، شماره 4