آقای دکتر Farhad Hosseinzadeh Lotfi

Dr. Farhad Hosseinzadeh Lotfi

گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177151)

89
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers