آقای دکتر Farhad Hosseinzadeh Lotfi

Dr. Farhad Hosseinzadeh Lotfi

Professor of Operation Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177151)

89
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers