مجله تحقیق و توسعه سلامت

Health Research and Development Journal

مجله تحقیق و توسعه سلامت، مجله رسمی وابسته به دانشکده علوم پزشکی تربت جام است که به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله مقالات مختلف پژوهشی درحیطه های مختلف علوم پزشکی و بهداشت را برای بررسی و چاپ مدنظر قرار می دهد. هدف از انتشار این مجله افزایش سطح دانش و آگاهی به وسیله انتشار یافته های جدید علوم پزشکی و بهداشتی است.این مجله مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ موفق به اخذ موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در صدو بیست و سومین جلسه این کمیسیون شد.

فصلنامه تحقیق و توسعه سلامت، با هدف ترویج دانش و توسعه تحقیقات در حوزه های مختلف علوم پزشکی و بهداشت، به بررسی دقیق و علمی اهداف و زمینه های خود می پردازد. اهداف این مجله شامل:

گسترش دانش از طریق انتشار نتایج تحقیقات علمی و نوآورانه در حوزه علوم پزشکی و بهداشت

تقویت ارتباطات و تبادل دانش بین پژوهشگران

ارتقای سلامت جامعه

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات