دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه

Jurisprudence and legal studies of media

دو فصلنامه علمی فقه و حقوق رسانه اولین نشریه علمی و میان رشته ای در حوزه فقه و حقوق رسانه در کشور است و با هدف طرح و تبیین مسائل مختلف در حوزه های مربوط به فقه و حقوق رسانه تلاش می کند بستر پژوهشی مناسبی برای پژوهشگران این حوزه فراهم نماید تا آخرین یافته های علمی و راه حل هایی دقیق و مدون برای چالش های موجود به جامعه علمی ارائه دهند

دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه به صاحب امتیازی دانشکده غیردولتی- غیر انتفاعی رفاه آماده پذیرش و انتشار مقالات پژوهشی، ترویجی و کاربردی در حوزه فقه و حقوق رسانه است.
لازم به ذکر است این نشریه در پایان سال ۱۴۰۲ پس از انتشار تعداد مورد نیاز مقالات، وارد ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد شد.