دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی

Studies of Islamic Law Journal

دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات حقوق اسلامی حاصل تلاش و مجاهدت علمی یک دهه‌ی مسئولان، استادان و دانشجویان دانشکده فقه و حقوق دانشگاه بین المللی المصطفی (ص)- افغانستان است. این مجله هم زمان با فعالیت دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) در افغانستان اقدام به انتشار مقالات علمی و تخصصی استادان و دانشجویان در حوزه فقه و حقوق اسلامی نمود. دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی به دنبال نهادینه ساختن فرهنگ پژوهش علمی در جامعه افغانستان و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای انتشار آثار علمی و تحقیقی استادان و دانشجویان است.

دانشکده فقه و حقوق با این باور که تحقیق و پژوهش علمی و معیاری از لوازم اساسی پیشرفت و ترقی هر جامعه است از مقالات علمی و آثار تحقیقی استادان، دانشجویان، وکلای مدافع، ثارنوالان، قضات، مشاوران حقوقی و همه کسانی که در ارگان‌های عدلی و قضایی مشغول خدمت هستند به گرمی استقبال می‌نماید. سردبیر، دبیر اجرایی و هیات تحریریه فصلنامه متعهدند تا در اسرع وقت ممکن مقالات دریافتی را داوری و در صورت احراز شرایط پذیرش منتشر نمایند.