فصلنامه دانش پژوهی در رهبری و مدیریت آموزشی

Scholarship in Educational Leadership and Management Journal

فصلنامه دانش پژوهی در رهبری و مدیریت آموزشی با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به شماره ثبت ۹۴۱۸۹ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ در ایران توسط انتشارات آکادمی علوم منتشر می شود.
هدف این فصلنامه، توسعه دانش رهبری و مدیریت آموزشی به عنوان یک حوزه مطالعاتی و دیسیپلین مستقل است. قلمرو موضوعی این فصلنامه در حیطه های رهبری و مدیریت آموزشی کلان، میانی، و خرد، با تاکید بر حوزه آموزش و پرورش عمومی و امور مدرسه ای است.
فصلنامه دانش پژوهی در رهبری و مدیریت آموزشی آماده دریافت مقاله اندیشمندان و پژوهشگران است. این نشریه در حوزه مطالعاتی رهبری و مدیریت آموزشی آن دسته از مقالات پژوهشی را که قبلا در مجلات علمی به چاپ نرسیده و یا برای چاپ ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری می پذیرد. مقالاتی که در سمینارها و کنفرانس های علمی ارائه شده اند، در صورت عدم انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسی و چاپ است. زبان اصلی مقاله، فارسی و خلاصه آن به زبان انگلیسی خواهد بود.
ویژگی مورد انتظار از مقاله های ارسالی برای این فصلنامه:۱. ارائه یک مفهوم و یا نظریه اصیل و نوظهور در حوزه مطالعاتی رهبری و مدیریت آموزشی
۲. معرفی و یا نقد نظریه های رهبری و مدیریت آموزشی موجود در ایران و جهان
۳. معرفی و یا نقد صاحب نظران تاثیرگذار در حوزه مطالعاتی رهبری و مدیریت آموزشی در ایران و جهان
۴. معرفی و یا نقد منابع (اعم از کتاب یا مقاله) تاثیرگذار در حوزه مطالعاتی رهبری و مدیریت آموزشی در سطح ایران و جهان
۵. معرفی نهادها، سازمان ها و انجمن های تاثیرگذار در حوزه مطالعاتی رهبری و مدیریت آموزشی در سطح ایران و جهان
۶. مطالعات تطبیقی در حوزه مطالعاتی رهبری و مدیریت آموزشی
۷. مقاله های مروری عمیق (انواع مرور سیستماتیک) در حوزه مطالعاتی رهبری و مدیریت آموزشی

فرایند داوری مقاله های دریافتی۱. مقاله های دریافتی در مرحله مقدماتی توسط سردبیر بررسی می شود؛ و در صورت حداقل انطباق با ویژگی های مورد انتظار فصلنامه، در فرایند داوری قرار می گیرد. در غیر این صورت در همین مرحله توسط سردبیر رد می شود.
۲. مقاله هایی که حداقل انطباق با ویژگی های موردانتظار این فصلنامه را داشته باشند، برای داوری در اختیار دو داور تخصصی قرار می گیرد.