فصلنامه راهبردهای پژوهش در علوم تربیتی

Research Strategies in Educational Sciences

نشریه علمی راهبردهای پژوهش در علوم تربیتی، در زمینه علوم تربیتی و سایر زمینه های بین رشته ای مرتبط با علوم تربیتی به زبان فارسی (چکیده انگلیسی) و ترتیب انتشار فصلنامه به شماره مجوزه ۹۴۶۰۳، در راستای توسعه و تعمیق نگرش ها و پژوهش های مرتبط در عرصه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سایر سازمان های آموزشی، ارائه و اشاعه آن ها به مخاطبان؛ مقاله می پذیرد. لذا از تمامی استادان، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به حوزه علوم تربیتی و زمینه های مرتبط سراسر کشور دعوت می نماید، با ارسال مقالات پژوهشی و دستاوردهای علمی خود در پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایند.

محورهای نشریه:

مبانی نظری علوم تربیتی (مانند فلسفی، دینی، جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخی و اقتصادی)

آینده پژوهی در علوم تربیتی

شایستگی های اساسی یادگیری در عصر جدید و تعالی و بالندگی در نظام های آموزشی

جایگاه آموزش گروه های خاص (مانند کودکان استنثنایی، تیزهوشان) و انواع آموزش (فنی حرفه ای، بزرگسالان، مجازی و از راه دور) در نظام آموزش و پرورش

برنامه درسی و تکنولوژی آموزشی، تحولات فرآیندی، روشی و پداگوژیک

برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش و آموزش دانشگاهی

جذب، تربیت، بازآموزی، نگهداشت و ارزشیابی معلم و سایر کارکنان آموزش و پرورش و دانشگاه

معرفی، نقد و ارزیابی نوآوری های آموزشی در ایران و جهان، تکنولوژی آموزشی

نقش و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، آموزش الکترونیکی و کاربست فناوری در حوزه علوم تربیتی

ساماندهی پژوهش در علوم تربیتی و کاربست نتایج پژوهش

ساماندهی امور، طراحی، اجرا، نگهداری و تعمیر فضاها و تجهیزات آموزشی

رهبری و مدیریت، ساختار اداری و تشکیلات، قوانین و روابط حاکم بر آن ها در سطوح مختلف آموزش (مدرسه تا دانشگاه و سایر سازمان های آموزشی)

شایستگی های اساسی یادگیری در عصر جدید مانند: کارآفرینی، خلاقیت، مهارت های زندگی، حل مسئله و مهارت های شهروندی

روان شناسی تربیتی و مشاوره و راهنمائی تحصیلی، شغلی و سازشی

تحقیقات آموزشی و تربیتی

آموزش ابتدایی، تغییر و نوآوری در علوم تربیتی

مدیریت و رهبری آموزشی و آموزش عالی و نظارت و راهنمایی تعلیماتی

مطالعات تطبیقی علوم تربیتی

یادگیری و چالش های یادگیری در مدرسه، دانشگاه و کلاس درس

علوم تربیتی در سازمان های آموزشی (پیش دبستانی، دبستانی، متوسطه)، آموزش عالی و آموزش بزرگسالان و ضمن خدمت

نقد و نظریه پردازی در علوم تربیتی و کاربرد نظریه ها در عمل