سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2192 مقالهکل صفحات: 19130درصد اصل مقالات: 100%کل استنادات: 910کل دریافت مقالات: 28344کل نمایش مقالات: 2050506متوسط استناد مقاله: 41.51کل نویسندگان: 6054
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از سمینار بین المللی مهندسی رودخانه روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

روز برگزاری: 24 بهمن 1385استان: خوزستانشهر: اهوازHolders: دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1385مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 1025
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 3560
تعداد مقاله کامل: 396
تعداد نمایش مقالات: 810996
تعداد دریافت مقاله: 11079
تعداد ارجاعات: 489
مقالات برتر هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه: (تعداد دریافت)

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

روز برگزاری: 6 بهمن 1388استان: خوزستانشهر: اهوازHolders: دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1388مجموعه مقالات هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 1214
تعداد کل مقالات: 440
تعداد کل صفحات: 3761
تعداد مقاله کامل: 439
تعداد نمایش مقالات: 596544
تعداد دریافت مقاله: 8204
تعداد ارجاعات: 322

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

روز برگزاری: 3 بهمن 1391استان: خوزستانشهر: اهوازHolders: دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391مجموعه مقالات نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 1476
تعداد کل مقالات: 506
تعداد کل صفحات: 4460
تعداد مقاله کامل: 506
تعداد نمایش مقالات: 392944
تعداد دریافت مقاله: 6274
تعداد ارجاعات: 99
مقالات برتر نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه: (تعداد دریافت)

دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

روز برگزاری: 29 دی 1394استان: خوزستانشهر: اهوازHolders: دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396مجموعه مقالات دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 996
تعداد کل مقالات: 371
تعداد کل صفحات: 3226
تعداد مقاله کامل: 371
تعداد نمایش مقالات: 134833
تعداد دریافت مقاله: 1596
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

روز برگزاری: 9 بهمن 1397استان: خوزستانشهر: اهوازHolders: دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398مجموعه مقالات یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 831
تعداد کل مقالات: 299
تعداد کل صفحات: 2571
تعداد مقاله کامل: 299
تعداد نمایش مقالات: 103816
تعداد دریافت مقاله: 1090
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه: (تعداد دریافت)

دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

روز برگزاری: 4 بهمن 1400Holders: دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 512
تعداد کل مقالات: 178
تعداد کل صفحات: 1552
تعداد مقاله کامل: 178
تعداد نمایش مقالات: 11373
تعداد دریافت مقاله: 101
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه: (تعداد دریافت)