Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد مقالات
2192 مقاله
کل صفحات
19130
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
910
کل دریافت مقالات
27973
کل نمایش مقالات
1897354
متوسط استناد مقاله
41.51
کل نویسندگان
6054
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از سمینار بین المللی مهندسی رودخانه روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:24 بهمن 1385
استان: خوزستان
شهر: اهواز
Holders: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1385
مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 1025
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 3560
تعداد مقاله کامل: 396
تعداد نمایش مقالات: 776790
تعداد دریافت مقاله: 11019
تعداد ارجاعات: 489
روز برگزاری:6 بهمن 1388
استان: خوزستان
شهر: اهواز
Holders: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1388
مجموعه مقالات هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 1214
تعداد کل مقالات: 440
تعداد کل صفحات: 3761
تعداد مقاله کامل: 439
تعداد نمایش مقالات: 564550
تعداد دریافت مقاله: 8158
تعداد ارجاعات: 322
روز برگزاری:3 بهمن 1391
استان: خوزستان
شهر: اهواز
Holders: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391
مجموعه مقالات نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 1476
تعداد کل مقالات: 506
تعداد کل صفحات: 4460
تعداد مقاله کامل: 506
تعداد نمایش مقالات: 360462
تعداد دریافت مقاله: 6235
تعداد ارجاعات: 99
روز برگزاری:29 دی 1394
استان: خوزستان
شهر: اهواز
Holders: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396
مجموعه مقالات دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 996
تعداد کل مقالات: 371
تعداد کل صفحات: 3226
تعداد مقاله کامل: 371
تعداد نمایش مقالات: 112379
تعداد دریافت مقاله: 1536
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:9 بهمن 1397
استان: خوزستان
شهر: اهواز
Holders: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398
مجموعه مقالات یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 831
تعداد کل مقالات: 299
تعداد کل صفحات: 2571
تعداد مقاله کامل: 299
تعداد نمایش مقالات: 83119
تعداد دریافت مقاله: 1023
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:4 بهمن 1400
Holders: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401
مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده: 512
تعداد کل مقالات: 178
تعداد کل صفحات: 1552
تعداد مقاله کامل: 178
تعداد نمایش مقالات: 54
تعداد دریافت مقاله: 2
تعداد ارجاعات: 0
Support