مقالات Iranian Journal of Nuclear Medicine، دوره 24، شماره 2