مجله علوم و فنون هسته ای

journal of nuclear Science and technology

مجله علوم و فنون هسته ای به زبان فارسی و به صورت فصل نامه منتشر می شود. انتشار مقاله در این نشریه هیچ هزینه ای ندارد و دسترسی به مقالات آزاد است.پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای صاحب امتیاز مجله علوم و فنون هسته ای است و هیئت دبیران را منصوب می کند. تعیین داوران، بررسی داوری ها و تایید نهایی یا رد مقاله از وظایف هیئت دبیران است. انتشار مقاله در این نشریه با همکاری انجمن هسته ای ایران انجام می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات