1st international Congress on “Zagros Orogen” in 17th Symposium of Geological Society of Iran

1st international Congress on “Zagros Orogen” in 17th Symposium of Geological Society of Iran روز سه شنبه، 7 آبان، 1392 لغایت چهارشنبه، 8 آبان، 1392 توسط دانشگاه شهید بهشتی, انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه شهيد بهشتي در شهر Tehran برگزار می شود.

Info

1st international Congress on “Zagros Orogen” in 17th Symposium of Geological Society of Iran

Hold place: تهران
Year: 1392
Document ID: SGSI17

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

- آب شناسی
- چینه شناسی، دیرینه شناسی و رسوب شناسی
- سنگ شناسی و کانی شناسی
- زمین شناسی اقتصادی و زمین شیمی
- زمین شناسی مهندسی
- زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
- زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
- زمین شناسی نفت و منابع انرژی
- زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
- سنجش از دور زمین شناختی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
- زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
- افق های نو در زمین شناسی ( مخاطرات زمین شناسی، زمین گردشگری، نانو زمین شناسی، گوهرشناسی و زمین شناسی دریایی، زمین شناسی شهری و سایر رشته های مرتبط)

create: 30 June 2013 - view 10612