مجله برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری توسعه

Spatial planning and development policy

به اطلاع می‌رساند دوفصلنامه علمی- پژوهشی "برنامه‌ریزی فضایی و سیاست‌گذاری توسعه" وابسته به گروه «برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای» دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی از پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات علمی- پژوهشی خود را که با رسالت و اهداف فصلنامه منطبق است، براساس شرایط و ضوابط مندرج در شیوه‌نامه نگارش مقالات موجود در تارنمای نشریه به آدرس https://spdp.sbu.ac.ir/ برای این نشریه ارسال نمایند.

اهداف نشریه:
نخست- هدف در زمینه محتوایی: پروراندن مباحث نظری و گفتمان‌های مربوط به سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی فضایی ‌در سطح شهر، منطقه و سرزمین در ایران و مباحث تطبیقی مرتبط در جهان.
دوم- هدف در زمینه روش‌شناسی: آشکار کردن ارزشمندی پژوهش‌های مربوط به گفتمان‌های توسعه پایدار فضایی با تاکید بر روش‌های غیر کمی و کیفی.