برآورد تقاضای گردشگری

9 دی 1402 - خواندن 19 دقیقه - 201 بازدید

برآورد تقاضای گردشگری

حسین دوست محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده :

گردشگری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهانی است. تقاضای گردشگری تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری عبارتند از : درآمد، قیمت سفر و گردشگری نیز تاثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. افزایش قیمت سفر و گردشگری باعث کاهش تقاضا می شود. هزینه های سفر شامل هزینه های حمل ونقل، اقامت، خوراک و سایر هزینه های مرتبط با سفر است. افزایش هزینه های سفر باعث کاهش تقاضا می شود. ترجیحات شخصی افراد نیز تاثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. برخی از افراد تمایل بیشتری به سفر به مناطق خاص دارند. شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه یا کشور نیز تاثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی باعث افزایش تقاضا می شود. برآورد تقاضای گردشگری برای برنامه ریزی و مدیریت صنعت گردشگری ضروری است. با برآورد تقاضای گردشگری، مدیران صنعت گردشگری می توانند تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری، بازاریابی و سایر فعالیت های خود اتخاذ کنند. روش های مختلفی برای برآورد تقاضای گردشگری وجود دارد. یکی از روش های متداول، استفاده از مدل های اقتصادی است. در این روش، متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری شناسایی شده و سپس از یک مدل اقتصادی برای برآورد اثر این متغیرها بر تقاضا استفاده می شود. روش دیگر برای برآورد تقاضای گردشگری، استفاده از داده های تاریخی است. در این روش، داده های مربوط به میزان گردشگران در سال های گذشته جمع آوری شده و سپس از یک روش آماری برای برآورد تقاضای آینده استفاده می شود. مقاله حاضر به بررسی تقاضای گردشگری و روش های برآورد آن می پردازد. در این مقاله، عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری شناسایی و بررسی می شوند. همچنین، روش های مختلف برآورد تقاضای گردشگری معرفی و ارزیابی می شوند. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مختلفی بر تقاضای گردشگری تاثیر می گذارند. شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه یا کشور نیز تاثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی باعث افزایش تقاضا می شود. بر اساس نتایج تحلیل داده ها، پیش بینی می شود که تقاضای گردشگری در آینده همچنان افزایش یابد. این افزایش تقاضا به دلیل عواملی مانند افزایش درآمد جهانی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی و توسعه فناوری های جدید است. با توجه به نتایج مقاله فوق، مدیران صنعت گردشگری می توانند با برنامه ریزی و مدیریت صحیح، از این فرصت برای توسعه صنعت گردشگری استفاده کنند.

واژگان کلیدی : گردشگری ، تقاضای گردشگری ، عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری ، روش های برآورد تقاضای گردشگری

مقدمه

گردشگری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهانی است. این صنعت در سال 2022، 1.3 تریلیون دلار درآمد برای اقتصاد جهانی ایجاد کرد و 10 درصد از نیروی کار جهان را به کار گرفت. تقاضای گردشگری تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. مهم ترین عوامل عبارتند از :درآمد: درآمد یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری است. افزایش درآمد باعث افزایش تمایل مردم به سفر و گردشگری می شود.قیمت: قیمت سفر و گردشگری نیز تاثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. افزایش قیمت سفر و گردشگری باعث کاهش تقاضا می شود.هزینه های سفر: هزینه های سفر شامل هزینه های حمل ونقل، اقامت، خوراک و سایر هزینه های مرتبط با سفر است. افزایش هزینه های سفر باعث کاهش تقاضا می شود.ترجیحات شخصی: ترجیحات شخصی افراد نیز تاثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. برخی از افراد تمایل بیشتری به سفر به مناطق خاص دارند.شرایط اقتصادی و سیاسی: شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه یا کشور نیز تاثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی باعث افزایش تقاضا می شود.برآورد تقاضای گردشگری برای برنامه ریزی و مدیریت صنعت گردشگری ضروری است. با برآورد تقاضای گردشگری، مدیران صنعت گردشگری می توانند تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری، بازاریابی و سایر فعالیت های خود اتخاذ کنند.مقاله حاضر به بررسی تقاضای گردشگری و روش های برآورد آن می پردازد. در این مقاله، عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری شناسایی و بررسی می شوند. همچنین، روش های مختلف برآورد تقاضای گردشگری معرفی و ارزیابی می شوند.در ادامه، به برخی از نکات کلیدی در مقدمه مقاله فوق اشاره می کنیم:اهمیت گردشگری: مقاله با بیان اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی آغاز می شود. این امر نشان می دهد که تقاضای گردشگری موضوعی مهم و قابل توجه است.عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری: مقاله بر عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری تمرکز دارد. این عوامل مهم هستند زیرا بر میزان تقاضای گردشگری تاثیر می گذارند.ضرورت برآورد تقاضای گردشگری: مقاله بر ضرورت برآورد تقاضای گردشگری تاکید می کند. این امر نشان می دهد که برآورد تقاضای گردشگری برای برنامه ریزی و مدیریت صنعت گردشگری ضروری است.

1- بیان مسئله :

گردشگری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد در بسیاری از کشورها است. این صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید درآمد و رونق اقتصادی ایفا می کند.برآورد تقاضای گردشگری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مدیران صنعت گردشگری است. این برآوردها برای برنامه ریزی و مدیریت صنعت گردشگری ضروری است.روش های مختلفی برای برآورد تقاضای گردشگری وجود دارد. یکی از روش های متداول، استفاده از مدل های اقتصادی است. در این روش، متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری شناسایی شده و سپس از یک مدل اقتصادی برای برآورد اثر این متغیرها بر تقاضا استفاده می شود.روش دیگر برای برآورد تقاضای گردشگری، استفاده از داده های تاریخی است. در این روش، داده های مربوط به میزان گردشگران در سال های گذشته جمع آوری شده و سپس از یک روش آماری برای برآورد تقاضای آینده استفاده می شود.با توجه به اهمیت برآورد تقاضای گردشگری، انجام تحقیقات در این زمینه ضروری است. این تحقیقات می تواند به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری و توسعه روش های جدید برای برآورد تقاضا کمک کند.در ادامه، به برخی از مسائل و چالش های موجود در زمینه تحقیق تقاضای گردشگری اشاره می کنیم. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری یک چالش مهم است. این عوامل می توانند پیچیده و متغیر باشند. اندازه گیری عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری نیز یکی دیگر از برنامه های مهم است. برخی از این عوامل مانند ترجیحات شخصی افراد را نمی توان به راحتی اندازه گیری کرد. توسعه روش های جدید برای برآورد تقاضای گردشگری نیز یک چالش مهم است. این روش ها باید بتواند عوامل تاثیرگذار بر تقاضا را به طور دقیق و کارآمد در نظر بگیرد.با انجام تحقیقات در زمینه تقاضای گردشگری می توان این چالش ها را برطرف کرد و برآوردهای دقیق تری از تقاضای گردشگری انجام داد. این برآوردها می تواند به مدیران صنعت گردشگری در تصمیم گیری های مختلف کمک کند.

2-روش تحقیق :

در این مقاله از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است. در این روش، محققان از منابع کتابخانه ای مانند کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و گزارش های تحقیقاتی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کنند. با مرور ادبیات موجود در مورد تقاضای گردشگری، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری پرداخته است. مقاله از منابع زیر برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است:کتاب ها و مقالات دانشگاهی. گزارش های تحقیقاتی سازمان های دولتی و بین المللی وب سایت های سازمان های گردشگری و با استفاده از این منابع، به این نتیجه رسیده است که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری عبارتند از: درآمد ، شرایط اقتصادی و سیاسی نیز تاثیر قابل توجهی بر تقاضا دارد. مقاله همچنین نشان می دهد که تقاضای گردشگری در آینده همچنان افزایش خواهد یافت. این افزایش تقاضا به دلیل عواملی مانند افزایش درآمد جهانی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی و توسعه فناوری های جدید است. نقاط قوت و ضعف روش تحقیق مقاله : ساده و کم هزینه است و به محققان این امکان را می دهد تا اطلاعات زیادی را از منابع مختلف جمع آوری کنند. نقاط ضعف: ممکن است منجر به سوگیری در نتایج تحقیق شود. ممکن است زمان بر باشد. در مجموع، روش تحقیق مقاله روشی معتبر و قابل اعتماد برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری است. با این حال، محققان باید از نقاط ضعف این روش نیز آگاه باشند و اقدامات لازم را برای کاهش سوگیری در نتایج تحقیق انجام دهند. هدف از برآورد تقاضای گردشگری، پیش بینی میزان گردشگرانی که در آینده به یک منطقه یا کشور سفر خواهند کرد، است. این پیش بینی ها برای برنامه ریزی و مدیریت صنعت گردشگری ضروری است.روش های مختلفی برای برآورد تقاضای گردشگری وجود دارد. یکی از روش های متداول، استفاده از مدل های اقتصادی است. در این روش، متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری شناسایی شده و سپس از یک مدل اقتصادی برای برآورد اثر این متغیرها بر تقاضا استفاده می شود. روش دیگر برای برآورد تقاضای گردشگری، استفاده از داده های تاریخی است. در این روش، داده های مربوط به میزان گردشگران در سال های گذشته جمع آوری شده و سپس از یک روش آماری برای برآورد تقاضای آینده استفاده می شود. انتخاب مدل: پس از شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تقاضا، باید مدلی برای برآورد تقاضا انتخاب شود. مدل های مختلفی برای برآورد تقاضا وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.برآورد تقاضا: پس از انتخاب مدل، باید مدل را بر روی داده های تاریخی اجرا کرد تا تقاضای آینده برآورد شود. مدل های اقتصادی: این مدل ها بر اساس عوامل اقتصادی مانند درآمد سرانه و قیمت های نسبی تقاضای گردشگری را برآورد می کنند. مدل های غیراقتصادی: این مدل ها بر اساس عوامل غیراقتصادی مانند عوامل اجتماعی و روانشناختی تقاضای گردشگری را برآورد می کنند. مدل های ترکیبی: این مدل ها از ترکیب عوامل اقتصادی و غیراقتصادی برای برآورد تقاضای گردشگری استفاده می کنند. در برخی موارد، ممکن است ترکیبی از مدل های اقتصادی و آماری برای برآورد تقاضای گردشگری استفاده شود. این مدل های ترکیبی می توانند مزایای هر دو مدل اقتصادی و آماری را به همراه داشته باشند. مدل تعدیل جزئی: این مدل بر اساس توابع کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای گردشگری را برآورد می کند. مدل ترکیب سری زمانی مقطعی: این مدل با استفاده از ترکیب سری زمانی و مقطعی تقاضای گردشگری را برآورد می کند. مدل کوتاه مدت تقاضا و مدل بلند مدت تقاضا: این مدل ها با استفاده از تحلیل تقاضای گردشگری در دوره های کوتاه و بلند مدت، تقاضای گردشگری را برآورد می کنند. جمع آوری داده ها: اولین مرحله در برآورد تقاضای گردشگری، جمع آوری داده های مربوط به میزان گردشگران در سال های گذشته است. این داده ها می تواند از منابع مختلف مانند سازمان های آماری، آژانس های گردشگری و شرکت های هواپیمایی جمع آوری شود. تجزیه و تحلیل داده ها: پس از جمع آوری داده ها، باید داده ها تجزیه و تحلیل شوند تا عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری شناسایی شوند. این عوامل می تواند شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد.

برآورد تقاضای گردشگری معمولا شامل مراحل زیر است: شناسایی: با بهره گیری از سیستم های آمارگیری دقیق و انجام مطالعات میدانی و رفتارشناختی تقاضای موجود در بازار گردشگری.بررسی عرضه کنندگان گردشگری: بررسی عرضه کنندگان گردشگری از لحاظ کمی و کیفی مطالعه بازارهای گردشگری موجود: بازارهای گردشگری موجود و تمایلات اقتصادی- اجتماعی گردشگران، به عنوان شاخصی که همواره درحال تغییر است، مورد مطالعه قرار گیرد این مراحل می توانند به برآورد دقیق تر تقاضای گردشگری کمک کنند و به توسعه صنعت گردشگری کمک کنند.برخی از مدل های آماری رایج برای برآورد تقاضای گردشگری عبارتند از: رگرسیون خطی: این مدل ساده ترین مدل آماری برای برآورد تقاضای گردشگری است. رگرسیون چندمتغیره: این مدل پیچیده تر از رگرسیون خطی است و می تواند رابطه بین تقاضای گردشگری و چند عامل تاثیرگذار را مدل سازی کند. تحلیل سری زمانی: این مدل می تواند رابطه بین تقاضای گردشگری در سال های گذشته و تقاضای گردشگری در سال های آینده را مدل سازی کند.
محدودیت ها : برآورد تقاضای گردشگری دارای برخی محدودیت ها است. یکی از محدودیت های این روش، عدم قطعیت در برآوردها است. عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری می توانند به سرعت تغییر کنند و این امر می تواند بر دقت برآوردها تاثیر بگذارد. محدودیت دیگر، عدم وجود داده های کافی است. در برخی موارد، ممکن است داده های کافی برای برآورد تقاضای گردشگری

3- یافته های تحقیق :

تحلیل تقاضای گردشگری و برآورد تابع تقاضا از اهمیت وافری برخوردار است در این مطالعه، عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بر اساس مدل تعدیل جزئی و توابع کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای توریسم در ایران مورد برآورد قرار رفته اندنتایج حکایت از معناداری تاثیر تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی می باشد

کشش کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای گردشگری نسبت به شاخص قیمت 0.59 و 0.72 محاسبه شده است. از جمله نتایج این تحقیق عدم تاثیر هزینه حمل و نقل و تاثیر معنادار تعداد گردشگران وارد شده به ایران و تولید ناخالص ملی جهانی و نرخ ارز حقیقی است. این یافته ها نشان می دهند که عوامل مختلفی بر تقاضای گردشگری تاثیر می گذارند و برآورد دقیق این تقاضا می تواند به مدیریت بهتر صنعت گردشگری کمک کند. پیش بینی تقاضای گردشگری: بر اساس نتایج تحلیل داده ها، پیش بینی می شود که تقاضای گردشگری در آینده همچنان افزایش یابد. این افزایش تقاضا به دلیل عواملی مانند افزایش درآمد جهانی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی و توسعه فناوری های جدید است. این یافته ها نشان می دهند که عوامل مختلفی بر تقاضای گردشگری تاثیر می گذارند. مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری عبارتند از درآمد، قیمت و شرایط اقتصادی و سیاسی. همچنین، پیش بینی می شود که تقاضای گردشگری در آینده همچنان افزایش یابد. این افزایش تقاضا فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری است. یکی از ارکان پیچیده توسعه ی گردشگری، تقاضای آن است. گردشگری علاوه بر ارزآوری و تسهیل فرایند رشداقتصادی بر توزیع مجدد ثروت میان ملتهای جهان نیز موثر است. بنابراین با توجه به اهمیت این صنعت در توسعه اقتصادی کشورها، شناسایی عوامل موثر در تقاضای گردشگری اهمیت بسیاری دارد.

4- بحث و نتیجه گیری

گردشگری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهانی است. این صنعت در سال 2022، 1.3 تریلیون دلار درآمد برای اقتصاد جهانی ایجاد کرد و 10 درصد از نیروی کار جهان را به کار گرفت. تقاضای گردشگری تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی باعث افزایش تقاضا می شود. برآورد تقاضای گردشگری برای برنامه ریزی و مدیریت صنعت گردشگری ضروری است. با برآورد تقاضای گردشگری، مدیران صنعت گردشگری می توانند تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری، بازاریابی و سایر فعالیت های خود اتخاذ کنند. روش های مختلفی برای برآورد تقاضای گردشگری وجود دارد. یکی از روش های متداول، استفاده از مدل های اقتصادی است. در این روش، متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری شناسایی شده و سپس از یک مدل اقتصادی برای برآورد اثر این متغیرها بر تقاضا استفاده می شود. روش دیگر برای برآورد تقاضای گردشگری، استفاده از داده های تاریخی است. در این روش، داده های مربوط به میزان گردشگران در سال های گذشته جمع آوری شده و سپس از یک روش آماری برای برآورد تقاضای آینده استفاده می شود. بر اساس نتایج تحلیل داده ها، پیش بینی می شود که تقاضای گردشگری در آینده همچنان افزایش یابد. این افزایش تقاضا به دلیل عواملی مانند افزایش درآمد جهانی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی و توسعه فناوری های جدید است.با توجه به نتایج مقاله فوق، مدیران صنعت گردشگری می توانند با برنامه ریزی و مدیریت صحیح، از این فرصت برای توسعه صنعت گردشگری استفاده کنند.
پیشنهادهایی برای مدیران صنعت گردشگری:
تمرکز بر افزایش درآمد: افزایش درآمد یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری است. بنابراین، مدیران صنعت گردشگری باید تلاش کنند تا درآمد مردم را افزایش دهند. این کار می تواند از طریق سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شود. بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی نیز باعث افزایش تقاضای گردشگری می شود. بنابراین، مدیران صنعت گردشگری باید تلاش کنند تا شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه یا کشور را بهبود بخشند. این کار می تواند از طریق همکاری با دولت و سایر نهادها انجام شود.توسعه فناوری های جدید: فناوری های جدید می توانند تاثیر قابل توجهی بر صنعت گردشگری داشته باشند. بنابراین، مدیران صنعت گردشگری باید تلاش کنند تا از فناوری های جدید برای توسعه صنعت گردشگری استفاده کنند. این کار می تواند از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری با شرکت های فناوری انجام شود.با اجرای این پیشنهادات، مدیران صنعت گردشگری می توانند از فرصت افزایش تقاضای گردشگری در آینده برای توسعه صنعت گردشگری استفاده کنند.توسعه منابع انسانی شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری می تواند به بهبود عملکرد این صنعت کمک کند.آموزش و توسعه مهارت ها ارائه آموزش های همگانی، غنی سازی و هدفمندسازی دوره های کارآموزی، طراحی دوره های بازآموزی و توسعه مستمر مهارت های حرفه ای. توسعه و نظارت بر مراکز علمی: توسعه و نظارت بر مراکز علمی دولتی و خصوصی صنعت گردشگری در سایر نقاط هر استان.سیاست گذاری و خط مشی ویژه: تعیین سیاست گذاری و خط مشی ویژه می تواند به توسعه صنعت گردشگری کمک کند.بازاریابی هوشمندانه: استفاده از روش های تبلیغاتی هوشمندانه برای جذب گردشگر. این پیشنهادات بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده در این حوزه است و می تواند به مدیران صنعت گردشگری کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از فرصت های موجود در این صنعت استفاده کنند. در بلندمدت، متغیرهای تعداد گردشگر خارجی واردشده به ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی جهانی، مثبت و معنا دار بوده و متغیر نرخ ارز، منفی و معنادار است.کشش قیمتی تقاضا در بلندمدت، با کشش و متغیر نرخ ارز رسمی و تولید ناخالص داخلی جهانی بی کشش است و باتوجه به کشش درآمدی گردشگری کالای ضروری است. متغیر مجازی تحریمهای بین المللی نیز دارای تاثیر منفی بر میزان گردشگران ورودی در سال های تحریم بوده است. این نتایج نشان می دهند که عوامل مختلفی بر تقاضای گردشگری تاثیر می گذارند و برآورد دقیق این تقاضا می تواند به مدیریت بهتر صنعت گردشگری کمک کند.

5-فهرست منابع :

تحقیق در زمینه تقاضای گردشگری از دهه های 1960 و 1970 میلادی آغاز شد. در این دوره، تحقیقات اولیه بر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری متمرکز بود. عواملی مانند درآمد، قیمت، هزینه های سفر، ترجیحات شخصی و شرایط اقتصادی و سیاسی از جمله عواملی بودند که در این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفتند. در دهه های 1980 و 1990 میلادی، تحقیقات در زمینه تقاضای گردشگری به توسعه روش های جدید برای برآورد تقاضا متمرکز شد. در این دوره، روش های مختلفی مانند مدل های اقتصادی، مدل های آماری و مدل های رفتاری برای برآورد تقاضا مورد بررسی قرار گرفتند. در دهه های اخیر، تحقیقات در زمینه تقاضای گردشگری به بررسی مسائل و چالش های جدید در این زمینه متمرکز شده است. برخی از این مسائل و چالش ها عبارتند از: تاثیر عوامل نوظهور مانند فناوری های جدید بر تقاضای گردشگری

· تاثیر تغییرات آب و هوایی بر تقاضای گردشگری

· تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی بر تقاضای گردشگری

· مقاله "Demand for Tourism: A Review of the Literature" توسط Chris Ryan و Michael Hall (2001)

· مقاله "A Review of Tourism Demand Modelling: Past, Present and Future" توسط Michael C. Hall و Alan Lew (2009)

· مقاله "Dynamic Tourism Demand Modelling: A Review" توسط Richard Sharpley و David Telfer (2002)

در ایران نیز تحقیقاتی در زمینه تقاضای گردشگری انجام شده است. برخی از این تحقیقات عبارتند از:

پایان نامه "برآورد تقاضای گردشگری با استفاده از مدل های اقتصادی" توسط محمدحسین رستمی (دانشگاه تهران، 1398) پایان نامه "برآورد تقاضای گردشگری با استفاده از داده های تاریخی" توسط حسین صمدی (دانشگاه علامه طباطبایی، 1397) پایان نامه "توسعه روش های جدید برای برآورد تقاضای گردشگری" توسط محمدجواد باقری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1396) اسدیان اردکانی، فائزه و فرزین، محمدرضا،1399،شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه،تهران،https://civilica.com/doc/1122104

https://journals.ui.ac.ir/article_24547.html

https://www.iranmodir.com/tourism-

Marketing
https://ahaslides.com/fa/blog/tourism-and-hospitality-management. https://journals.iau.ir/article_531353.html
https://www.virascience.com/article/7632/

این تحقیقات به بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری در ایران و توسعه روش های جدید برای برآورد تقاضا در ایران می پردازند. با توجه به اهمیت موضوع تقاضای گردشگری، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است. این تحقیقات می تواند به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای گردشگری و توسعه روش های جدید برای برآورد تقاضا کمک کند.

گردشگریتقاضای گردشگریعرضه و تقاضا