آقای ALI ASGHAR zahereh

ALI ASGHAR zahereh

دانشجو و پژوهشگر حقوق مدیر موسسه داوری عدالت مهر گستر زاهره

Researcher ID: (372592)

2
1
6
4

student and Law researcher Responsible Director of Mehr Gostar Zahera Justice Arbitration Institute

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • وابسته انجمن علمی حقوق اساسی ایران
 • عادی انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفریی
 • عادی انجمن ایرانی حقوق اداری
 • عادی سامانه جامع داوری ایران

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر موسسه داوری عدالت مهر گستر زاهره (1398-1440)

Workshops

 • طرح دوره های متوسط داوری حل اختلاف - اکادمی داوران ایران (1403)
 • طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف - اکادمی داوران ایران (1402)
 • داوری بین المللی - موسسه بین المللی و مشاوره حقوقی دکتر بهنیایی (1402)
 • حقوق خانواده - دانشگاه ازاد واحد صفا دشت (1402)
 • حقوق داوری - دانشگاه ازاد واحد صفا دشت (1402)
 • مشاوره حقوقی و کیفریی - دانشگاه پیام نور (1402)

Other

 • مشاوره کسب کار
 • مشاوره خانواده
 • مشاوره کیفریی و حقوقی