همسایگان و نقش جرم زائی آنان

19 فروردین 1403 - خواندن 3 دقیقه - 241 بازدید

___🏰🏬 مقوله همسایگی و انتخاب محله مناسب برای سکونت از این رهگذر که تاثیر ساکنان آن بخش و نفوذ رفتار همسایگان در تکوین شخصیت فرزندان میتواند شدیدا موثر باشد به گونه ای بارز معرف سطح اجتماعی و اقتصادی والدین است و علاقه آنان را در تامین سرنوشت نیکوی فرزندان خود جلوگیری از آسیب پذیری اینان به وجهی نمایان می رساند .

پس از برسی های " کلیفورد شاو " استاد دانشگاه شیکاگو و شاگردانش ، به نظر می رسید که بزهکاری مربوط به تراکم جمعیت شهری نیست بلکه مربوط به محله است . نظر مشابهی در ایتالیا ابراز شده است : در آن کشور ، از مدتها پیش دو تن از محققان آن زمان : نیچه ، فرو و زیگل؟ تاثیر سوء زندگی در میان طبقات نامناسب را برسی کرده اند .🏠🏠

در فرانسه به جز مطالعات شخصی و کارهای یک قاضی پاریس به نام ژان بوشرون ☆ تحقیقاتی بر اساس اسلوب علمی به عمل نیامده است . این قاضی توزیع تبهکاری نوجوانان را در پاریس و حومه آن برسی کرده است و نشان داد که قسمت اعظم تبهکاران در حومه پاریس رشد و نمو می نمایند و این مناطق جزء محیط بیکاران و رنجبران است که اثر آن را در تکوین شخصیت جنائی نمیتوان از نظر دور داشت .! 1

 وجود مناطق بزهکاری مورد تایید قرار گرفته است و از آن نتیجه گرفتند. : کافی است که محل اقامت را تغییر دهند تا در رفتار نیز دگرگونی پدید آید . از این نظریه آقای آنژل☆ در رساله خود دفاع کرده است (73 )_ Angel: Criminalite dOss Groningue 1945 et The criminality Oss And ales international's De criminilogie 1963 p . 159 a 178 . )

وی نقل میکند که کارفرمائی از اس به سال 1892 دویست و پنجاه کارگر با خود به رتردام آورد که تقریبا نیمی از این عده جنایتکار بودند . همگی آنان و عقابشان در رتردام رفتار به هنجار پیش گرفتند .

از این نمونه و مشاهدات دیگر باید نتیجه گرفت که مقوله ی همسایگی ، اعم از آنکه همسایه انتخابی باشد یا غیر آن ، از نظر تقسیمات علمی محیط طبیعی و اجتماعی ، بدون تردید از مسائل اصلی اکولوژی انسانی یا بوم شناسی است .


ماخذ :

1 -مبانی جرم شناسی دکتر مهدی کی نیا جلد اول ص 238


همسایگان ایرانسعید کیوانپورانتخاب محلهدانشگاه شیکاگوطبقات نامناسب