مدیریت دانش

24 فروردین 1403 - خواندن 2 دقیقه - 87 بازدید

مدیریت دانش یعنی خلاقانه ، بهینه و تاثیر گذار از تمامی جنبه های دانش استفاده کردن 

مدیریت دانش یعنی :

استفاده از تمامی داشته ها ی سازمان نظیر اطلاعات و منابع برای به سود رسیدن مشتری ها که نتیجه نهایی آن به سود رسیدن سازمان است .
 مدیریت دانش :  مجموع دانش و تجارب فردی و جمعی و بکار گیری آنها از طریق فرایند تولید دانش، تسهیم دانش و استفاده از  آن به کمک فناوری برای رساندن سازمان به اهدافش

مدیریت دانش به  تکنیکی اطلاق میگردد که سازمانها را در حفظ دارایی های ارزشمند خود یاری می کند.

سازمان در جهت تولید محصول یا ارائه خدمات حرکت می کنند  و بر این اصول استوار هستند .در این راه دانش در دست کارکنان و منابع انسانی در جهت تولید و ارائه خدمات قرار میگیرد و می توان در نتیجه کار آنها این فرایند را ارزش گذاری کنیم
سازمانها برای ادامه راه و پیشرفت خود می بایست از این دانش استفاده مستمر داشته و از آن محافظت کنند و با به روز رسانی کردن و همتراز نمودن دانش با علوم دنیا سازمان را نیز جهانی و قابل رقابت کنند .
از دانش تخصصی سازمان استفاده می کند تا بتواند پتانسیل و توانایی های خود را ارتقاء دهد ، و با یک مدل و سیستم مدیریتی صحیح دانش های کشف نشده و بالقوه را یافت، و به نفع خود ثبت کند و در جهت استفاده کلیه کارکنان آن را به اشتراک گذاشته و از این دانش کشف شده برای پیشرفت استفاده کند