کسب عنوان مقاله برتر در اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی درگام دوم انقلاب

30 اردیبهشت 1403 - خواندن 2 دقیقه - 80 بازدید

کسب عنوان مقاله برتر در اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی درگام دوم انقلاب توسط کارمند دانشگاه صنعتی شاهرودیونس یونسیان با موضوع "دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات: نقش مشارکت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد حسن زاده رئیس اولین همایش ملی «دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب» و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی محورهای همایش را رفتار سازمانی و دانشگاه آرمانی، توانمندسازی فرهنگی و دانشگاه آرمانی، دین و دانشگاه آرمانی، ارتباطات بین المللی و دانشگاه آرمانی، توسعه پایدار و دانشگاه آرمانی، بانوان و دانشگاه آرمانی، روان شناسی و مشاوره و دانشگاه آرمانی، فلسفه تربیتی و دانشگاه آرمانی، تاریخ و ادبیات و دانشگاه آرمانی و دانشگاه آرمانی و بصیرت سیاسی عنوان نمودند.درادامه ایشان هدف دیگر این همایش را  حساس کردن جامعه دانشگاهی نسبت به محورهای این همایش بیان نمود که  باید بدنه آموزش عالی کشور بازتعریفی در ماموریت ها داشته باشد تا از نگاه تک بعدی علمی به نگاه جامع برسد.

در این همایش بیش از ۱۰۰ مقاله از ۲۰ دانشگاه کشور مورد پذیرش قرار گرفت و مقاله یونس یونسیان با موضوع" دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات: نقش مشارکت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه" موفق به کسب عنوان مقاله برتر گردید.


رفتار فرانقشیآموزش و پرورشدانشگاهبیانیه گام دوم انقلاباندیشه مقام معظم رهبری