رقیق بودن خون! نقش وارفارین! PTوINRخون چیست؟

11 خرداد 1403 - خواندن 3 دقیقه - 259 بازدید

مهمترین فاکتورهای انعقادی در بدن انسان، پروتئین های انعقادی هستند که از کبد تولید می شوند. این فاکتورهای انعقادی که به ۱۳ عدد می رسند، به ترتیب در بدن انسان فعال می شوند تا در نهایت رشته های فیبرین یا لخته خون را ایجاد نمایند
وارفارین جلوی لخته شدن خون را می گیرد، بنابراین از مشکلات ناشی از تشکیل لخته در رگ های خونی پیشگیری می کند


تست آزمایشگاهی پی تی PT، برای بررسی میزان رقیق شدن خون به دنبال مصرف داروهای ضدانعقادی مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی که از داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنند میزان عدد پی تی خون آنها در اثر رقیق شدن خون، افزایش پیدا خواهد کرد. این عدد را می توان به عنوان معیاری از شدت رقیق شدن خون و برای تنظیم دوز و میزان مصرف داروی رقیق کننده مورد استفاده قرار داد.
آزمایش PT با استفاده از کیت هایی انجام می شود که از مواد طبیعی لایه های داخلی روده درست می شوند. این کیت ها بسته به روش تهیه و کارخانه ای که تولید می شوند می توانند نتایج متفاوتی از عدد PT را نشان دهند و این متغیر بودن آزمایش با توجه به استفاده از کیت های مختلف در آزمایشگاههای مختلف می تواند موجب اختلال در تنظیم داروی وارفارین گردد. به همین دلیل در کنار آزمایش PT  بیمار که از نمونه خون بیمار انجام می شود، تست PT کنترل به صورت همزمان با استفاده از نمونه های استاندارد صورت میگیرد. عدد PT  بیمار و عدد PT نمونه استاندارد با استفاده از یک نمودار و جدول بین المللی به یک عدد ثابت تبدیل می شود که "نسبت نرمال شده بین المللی" یا "INR" نام دارد. این عدد به معنی شدت رقیق شدن خون بوده و عدد آن در آزمایشگاههای مختلف و با استفاده از کیت های آزمایشگاهی مختلف، یکسان است و می توان بعنوان عددی ثابت به آن استناد کرد. به همین دلیل همواره در کنار آزمایش PT، عدد INR هم عنوان می شود و بیشتر این عدد است که مبنای درمان است تا عدد خالص PT.
 نرمال در افرادی که از داروی وارفارین یا سایر داروهای رقیق کننده خون استفاده نمی کنند، در حدود ۱۳ ثانیه است. در افرادی که وارفارین مصرف می کنند انتظار می رود عدد PT حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۴ ثانیه تنظیم گردد. البته همانطور که عنوان شد عدد PT بسته به کیت مورد استفاده و شرایط آزمایش می تواند متغیر باشد و به همین دلیل بیشتر از INR استفاده می شود.
INR نرمال در شرایط بدون مصرف دارو عدد " ۱ " است. در افرادی که وارفارین مصرف می کنند بسته به نوع بیماری انتظار می رود عدد INR از ۲ تا ۳  یا از ۲.۵ تا ۳.۵ تنظیم گردد. این میزان هدف به نوع بیماری و شرایط بالینی بیمار بستگی دارد.