بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و رفتارهای برون نمود در کودکان و نوجوانان

4 تیر 1403 - خواندن 7 دقیقه - 192 بازدید

پژوهشگر در مقطع ابتدایی و مشکلات و اختلالات یادگیری و افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان *

ایجاد خلاقیت و انگیزه در یادگیری آموزشی * بدتنظیمی و بدهیجانی در سیستم روانی کودکان و نوجوانان در اعتیاد به اینترنت * شناخت و هدف برای یادگیری و علاقه * خودباوری و خودشناسی افراد بخصوص در دوره های کودکان و نوجوانان * تربیت جنسی در کودکان ......


بیان مسله:

مشکلات دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی را می توان به دو گروه بزرگ و همپوش شامل مشکلات برون نمود و درون نمود تقسیم کرد مشکلات درون نمود بیشتر متوجه خود فرد است تا دیگران برای مثال گوشه گیری ، افسردگی ، خجالتی بودن و هراسها نمونه ای از این رفتارها هستند کودکان و نوجوانانی که اختلالهای برون نهاد را نشان میدهند بیشتر رفتارهایشان متوجه دیگران است که این رفتارها بیشتر شامل رفتارهای پرخاشگری، نافرمانی ،سرکشی رفتار ایذایی و خطرناک هستند عوامل
متعددی از قبیل سبک استفاده بیش از حد از اینترنت، بدتنظیمی هیجانی ، بازی های رایانه ای و جنسیت در بروز این اختلالهای رفتاری برون نمود تاثیر دارند. استفاده بیش از حد و نادرست از اینترنت خطر "اعتیاد به اینترنت "1را به دنبال دارد از طرفی نیز یکی از مواردی که اعتیاد به اینترنت از طریق آن می تواند بر رفتارهای برون نمود در نوجوانان تاثیر بگذارد، ایجاد مشکلاتی
در تنظیم هیجان است. دشواری های تنظیم هیجان با دامنه ی وسیعی از رفتارهای ناسازگارانه مانند سوء مصرف مواد، میل به خودکشی و رفتار پرخاشگرانه در ارتباط است حال با عنایت به آنچه گفته شد پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال
است که آیا بدتنظیمی هیجانی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و رفتارهای برون نمود در نوجوانان نقش دارد؟


1ضرورت و اهمیت پژوهش :

پرداختن به مسئله کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های جوامع امروزی ،است، به ویژه اگر دارای اختلالات

روان شناختی و از جمله اختلالات برون نمود باشند که این اهمیت را صدچندان می کند اختلالات برون نمود

برون نمود، اختلالات شایع و محدود کننده ای هستند که برای نخستین بار در دوران کودکی یا نوجوانی

نمایان میشوند از ویژگی های بارز این اختلالات می توان به توانایی نداشتن در به تاخیر انداختن امیال و

ارضای آنها، توانایی نداشتن در کنترل رفتار تکانشگری پرخاشگری و آزار رساندن به دیگران اشاره کرد.

همچنین نزدیک به یک چهارم کاربران اینترنت در ایران به اینترنت اعتیاد دارند و این امار در چند سال اخیر

درمیان نوجوانان رو به افزایش است این آمار نشان دهنده ی رشد روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت و

نفوذ این فناوری در زندگی تعداد بیشماری از افراد در سراسر دنیا می باشد. با توجه به گسترس روزافزون

استفاده بیش از حد از اینترنت در ایران، به خصوص در میان نوجوانان و کمبود مطالعاتی که به بررسی

متغیرهای میانجی احتمالی بین بد تنظیمی هیجان و اعتیاد به اینترنت پرداخته اند، پژوهش حاضر با هدف

1 . Internet addictionبررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و رفتارهای برون نمود در نوجوانان در

سال 1402انجام پذیرفت.

-4-1اهداف پژوهش:

-1-4-1هدف اصلی:

تعیین برازش مدل ساختاری بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و رفتارهای برون

نمود در نوجوانان در سال1402

-2-4-1اهداف فرعی:

1تعیین اثر مستقیم اعتیاد به اینترنت بر رفتارهای برون نمود در نوجوانان

تعیین اثر مستقیم بدتنظیمی هیجانی بر رفتارهای برون نمود در نوجوانان

3تعیین اثر غیرمستقیم اعتیاد به اینترنت بر رفتارهای برون نمود با میانجی گری بدتنظیمی هیجان در نوجوانان

-5-1فرضیه های پژوهش:

-1-5-1فرضیه اصلی:

مدل ساختاری بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و رفتارهای برون نمود در

نوجوانان دارای برازش مطلوب است.

-2-5-1فرضیه های فرعی:

1 اعتیاد به اینترنت بر رفتارهای برون نمود در نوجوانان اثر مستقیم دارد.

2 بدتنظیمی هیجانی بر رفتارهای برون نمود در نوجوانان اثر مستقیم دارد.

3 اعتیاد به اینترنت بر رفتارهای برون نمود با میانجی گری بدتنظیمی هیجان در نوجوانان اثر غیر مستقیم دارد.

-1-6تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

رفتارهای برون نمود

تعریف مفهومی:

کودکان و نوجوانانی که اختلالهای برون نمود را نشان می دهند بیشتر رفتارهایشان متوجه

دیگران است که این رفتارها بیشتر شامل رفتارهای پرخاشگری، نافرمانی ،سرکشی رفتار ایذایی و خطرناک

هستند (هاردمن، درو و اگن ،1۹4۸ ، 2ترجمه علیزاده و همکاران، .)13۹۷

تعریف عملیاتی:

رفتارهای برون نمود در این پژوهش مجموع نمراتی است که مشارکت کنندگان از پرسشنامه

علایم مرضی نوجوانان گادو و اسپرافکین ( )1۹۹4کسب کردند.

اعتیاد به اینترنت

تعریف مفهومی:

اعتیاد به اینترنت به استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده از اینترنت به صورت غیرمنظقی

اشاره دارد (یانگ ،.)1۹۹۸

تعریف عملیاتی:

در این تحقیق منظور از اعتیاد به اینترنت نمره ای است که مشارکت کنندگان در تحقیق در

پرسشنامه اعتیاد( )1۹۹۸به اینترنت کسب کردند.

بدتنظیمی هیجان

تعریف مفهومی:

تنظیم شناختی هیجان کنشهایی هستند که نشانگر راههای کنار آمدن فرد با شرایط استرسزا

و اتفاقات ناگوار است. (گارنفسکی و همکاران ،.)2001

تعریف عملیاتی :

در این تحقیق منظور از بدتنظیمی هیجان نمره ای است که مشارکت کنندگان در تحقیق

در پرسشنامه بدتنظیمی هیجان گراتز و رومر( )2004کسب کردند.

- روش پژوهش:

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی (تحلیل مدلیابی معادلات ساختاری)

بود.

-2-3جامعه آماری:

در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان (متوسطه دوم) منطقه ۷و ۸شهر

تهران در سال تحصیلی 1402-1401بود که تعداد آن ۸522نفر بوده که 4۷46نفر دانشآموز دختر و 3۷۷6

نفر دانش آموز پسربودند.

حجم نمونه و شیوه نمونه گیری:

حجم نمونه نهایی با بیش برآورد و پیش بینی ریزش آزمودنی به 225نفر افزایش یافت. روش نمونهگیری

غیرتصادفی و در دسترس از میان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوم منطقه ۷و ۸شهر تهران انتخاب

شدند.

-3-5ابزار پژوهش:

1پرسشنامه علایم مرضی نوجوانان ( )CSI-4گادو و اسپرافیکن()1994

2پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر()2004

3پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (یانگ، )1996

-3-6روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر

استفاده شد.