آقای دکتر Abdolali Abdipour

Dr. Abdolali Abdipour

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176209)

19
3
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers