آقای دکتر Abbas Mohammadi

Dr. Abbas Mohammadi

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309120)

107
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers