آقای دکتر Hassan Basirat Tabrizi

Dr. Hassan Basirat Tabrizi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177385)

47
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers