آقای Mofid Gorji

Mofid Gorji

استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176304)

40
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers