آقای دکتر Saeed Balochian

Dr. Saeed Balochian

دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177575)

19
4
38

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers