کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری

Novel Explorations in Computational Science and Behavioral Management

کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری نشریه‌ای است با رویکرد علمی که به‌صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود. این نشریه با رسالت توسعه دانش و پژوهش در حوزه‌های حسابداری، مالی رفتاری، مدیریت و کاربرد روانشناسی در علوم محاسباتی به انتشار مقاله‌های علمی مبادرت می‌کند. هدف این نشریه انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران و توسعه زمینه تبادل ایده‌ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم مرتبط با حوزه‌های مورد تاکید نشریه است. حوزه‌های مورد تاکید برای ارسال مقاله در یکی از زمینه‌های حسابداری، مدیریت مالی، مالی رفتاری، بازارهای سرمایه، مدیریت و سایر زمینه‌های نوین در حسابداری و مدیریت و نیز کاربردهای روانشناسی در این زمینه‌ها می‌باشد.

Novel Explorations in Computational Science and Behavioral Management (NECSBM) is a scientific and semiannual journal that is open access and dedicated to the development of knowledge and research in the field of accounting, behavioral finance, management, and psychological applications in computational science. The objective of the journal is to publish scientific articles that reflect the achievements of researchers and to develop a platform for the exchange of ideas on a wide range of important topics related to the scope of the journal. The scope for submitting articles are in the areas of accounting, financial management, behavioral finance, capital markets, management, and other innovative fields in accounting and management, as well as the psychological applications in these fields.

Novel topics and methodology, the use of innovative research designs and advanced statistical techniques in applied and specialized research, are special priorities for publication. Further information about the journal is as follows:

Journal type: Scientific
Publication license: 93644
Publication frequency: Semiannual (March-September)

Language: Persian-English
Country of Publication: Iran
Publiser: Shandiz Institute of Higher Education
Email: necsbm shandiz.ac.ir
Review type: Double-blined peer review
Article Processing Charge (APC): No publishing charge
Time to 1st decision: One week
The journal adheres to the COPE ethical code of conduct