آقای دکتر Abdurrazzaq Hesamifar

Dr. Abdurrazzaq Hesamifar

استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177663)

31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers