آقای دکتر Mahmoud Nili

Dr. Mahmoud Nili

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و رئیس دانشگاه صنعتی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178327)

46
8
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers