آقای دکتر Parviz ghoddousi

Dr. Parviz ghoddousi

دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181843)

87
6
8
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers