خانم Leyla Vali

Leyla Vali

استادیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان(

Researcher ID: (179655)

3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.