آقای دکتر Gholam Reza Khajeh Sarvi

Dr. Gholam Reza Khajeh Sarvi

استاد تمام-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179933)

3
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers