آقای دکتر Ahmadreza Jamshidi

Dr. Ahmadreza Jamshidi

مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179958)

2
24
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers