آقای Ahmad Reza Yazdanbakhsh

Ahmad Reza Yazdanbakhsh

استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180111)

34
36
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers