آقای دکتر Mohammadghasem Vetr

Dr. Mohammadghasem Vetr

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180727)

127
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers