آقای Ali Karami

Ali Karami

استاد مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176318)

139
62
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers