آقای Bahram Dabir

Bahram Dabir

رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180894)

69
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers