آقای دکتر Yousef Rashidi

Dr. Yousef Rashidi

استادیار مهندسی شیمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410481)

41
16
1
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers