آقای Masoud Kasiri

Masoud Kasiri

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181475)

29
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers