آقای دکتر Reza Ebrahimi Atani

Dr. Reza Ebrahimi Atani

دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180920)

185
14
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers