آقای Ahmad Reza Shekarchi Zade

Ahmad Reza Shekarchi Zade

گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نجف آباد، اصفهان، ایران

Researcher ID: (181688)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.