Najafabad

30کنفرانس5ژورنال
12,987سند علمی
4مرکز علمی
85پژوهشگر
شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد در رتبه 61 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 14 مقاله برای شهرداری نجف آباد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری نجف آباد در تهیه و انتشار 16 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی