آقای Ahmad Fakhar

Ahmad Fakhar

دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181826)

83
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers