آقای دکتر Mohammad Hossein panahi

Dr. Mohammad Hossein panahi

استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181949)

3
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers