آقای دکتر Amir Marzban

Dr. Amir Marzban

Associate Professor ,Department of English Language , Islamic Azad University, Qaemshahr ,Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182007)

4
12
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers