آقای دکتر Mohamad Hossein Ramezani Ghavam Abadi

Dr. Mohamad Hossein Ramezani Ghavam Abadi

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182100)

2
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers