آقای دکتر ali Mashhadi

Dr. ali Mashhadi

دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (286873)

65
97
32
3
5
3
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Mashhadi, Ali, "Cooperation between Muslims and Christians to Promote Environmental Ethics and Law"International Scientific Conference on the Dialogue between Christians and Muslims at the 800th Anniversary of the Meeting between Saint Francis of Assisi and the Sultan Al-Kamil in Egypt, 1. October 2019/Tuesday, 1st October, 2019. Ljubljana
 •  AMIR, ARJMAND A., and Ali Mashhadi. "The right to clean air and related sanctions in Iranian and French law." (2010): 7-12.
 •  Karimi, Manzar, Ali Mashhadi, and Mohammad Barani. "Política criminal de la República Islámica de Irán para abordar la contaminación del aire." Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores (2019).
 •  Seyed Mohammad Hossein Mirzadeh Ali Mashhadi, Mohammad Ali Kafaei Far,Towards a Communicative Model of Language of International Law: From Linguistic Sign to Cognitive Complements
 •  Ali Mashhadi,,Seyed Mohammad Hossein Mirzadeh Cognitive Phraseological Variations in Terminology of Public International Law, and Its Application in Translation into Farsi

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه (شهر دانش) - 1402 - Persian
 • کتاب مجموعه قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيست در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو(جلد اول و دوم) (نشردانشگاهي فرهمند) - 1402 - Persian
 • کتاب درسنامه حقوق اساسی (خرسندی) - 1401 - Persian
 • کتاب اصول و مباني اخلاقي، كلامي و الهياتي محيط زيست در اسلام (سازمان محیط زیست) - 1401 - Persian
 • کتاب حقوق اساسی در اندیشه شهید بهشتی (دانشگاه قم) - 1401 - Persian
 • کتاب از رنجي كه مي بريم خشونت عليه زنان در نظام بين المللي حقوق بشر (شهر دانش) - 1401 - Persian
 • کتاب ده گفتار در حقوق اداری فرانسه (داتیک( انجمن ایرانی حقوق اداری)) - 1401 - Persian
 • کتاب کرونا و حق بر سلامت (نامه خرد) - 1399 - Persian
 • کتاب حقوق اساسی محیط زیست (شهر دانش) - 1398 - Persian
 • کتاب مجموعه قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیست در صنعت نفت (نشر دانشگاهی فرهمند) - 1398 - Persian
 • کتاب فرهنگ ترویجی اخلاق محیط زیست (سرای کتاب) - 1398 - Persian
 • کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری (شرکت سهامی انتشار) - 1397 - Persian
 • کتاب پناه حقوق حیوانات (مکث اندیشه) - 1397 - Persian
 • کتاب حقوق کاداستر (خرسندی) - 1395 - Persian
 • کتاب قانون دیوان در نظم حقوقی کنونی (خرسندی) - 1395 - Persian
 • کتاب بایسته های حقوق سازمانهای بین المللی (خرسندی) - 1394 - Persian
 • کتاب حقوق مالکیت فکری و محیط زیست (خرسندی) - 1394 - Persian
 • کتاب حقوق بشر و محیط زیست (خرسندی) - 1394 - Persian
 • کتاب حق بر محیط زیست (میزان) - 1392 - Persian
 • کتاب حقوق مجوزهای دولتی (نهاد ریاست جمهوری) - 1392 - Persian
 • کتاب اندیشه های حقوق محیط زیست (دانشگاه قم) - 1392 - Persian
 • کتاب اصول حقوق اداری (خرسندی/ قوه قضائیه) - 1391 - Persian
 • کتاب بایسته های حقوق محیط زیست (خرسندی) - 1391 - Persian
 • کتاب حقوق حفاظت از هوا (میزان) - 1391 - Persian
 • کتاب صلاحیت تخییری (نهاد ریاست جمهوری) - 1391 - Persian
 • کتاب حقوق آلودگی هوا (خرسندی) - 1391 - Persian
 • کتاب حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه (خرسندی) - 1391 - Persian
 • کتاب حقوق بین الملل محیط زیست (خرسندی) - 1391 - Persian
 • کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه (خرسندی) - 1391 - Persian
 • کتاب ترمینولوژی حقوق محیط زیست (خرسندی) - 1389 - Persian
 • کتاب حقوق شوراهای اداری (نهاد ریاست جمهوری) - 1389 - Persian
 • کتاب آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (خرسندی- قوه قضائیه) - 1388 - Persian

Teaching Experience

 • دانشیار University of Qom(1394-تاکنون )
 • استادیار دانشگاه قم (1390-1394)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس ممیزی واگذرای اراضی (1383-1384)
 • کارشناس حقوقی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی (1384-1387)
 • پژوهشگر معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه (1387-1387)
 • پژوهشگر معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری (1387-1391)
 • سابقه تدریس در مدرس مرکز آموزش قضات (1390-1402)